Privacyverklaring

Oedeemtherapie & Advies Eefje respecteert uw privacy. Ik wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom heb ik persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Oedeemtherapie & Advies Eefje zelf.

Oedeemtherapie & Advies Eefje volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hoop ik u duidelijk te maken waarom ik bepaalde informatie verzamel, hoe ik die informatie gebruik en opsla en met wie ik die informatie kan delen.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonlijke informatie

U kunt mijn website bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die ik nodig heb voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garandeer ik dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Mijn praktijk

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Oedeemtherapie & Advies Eefje heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Oedeemtherapie & Advies Eefje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
 • ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • ik test en evalueer regelmatig de maatregelen

 

De plichten van de praktijk

Oedeemtherapie & Advies Eefje is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • u wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Bewaartermijn
Oedeemtherapie & Advies Eefje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Langere bewaartermijn:

Indien persoonsgegevens voor het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden wordt gebruikt mogen persoonsgegevens langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel van de verwerking. 

In dit geval zullen technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de privacy van de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn dataminimalisatie en anonimiseren van data. Dat houdt in dat er zo min mogelijk persoonsgegevens verzamelt en verwerkt gaan worden. Indien dit het geval is dan zal u van tevoren toestemming worden gevraagd.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Oedeemtherapie & Advies Eefje heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Cookies

Wanneer u de website bezoekt kan Oedeemtherapie & Advies Eefje tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over mijn privacy beleid, dan vindt u op mijn contactpagina alle informatie waarmee u contact met mij kunt opnemen.

 

Oedeemtherapie & Advies Eefje behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website.